NOTA PRAWNA

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością i podlega kontroli Cintaf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/16, NIP 7010700659, KRS 0000683202, Regon: 367591755. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na całym świecie.

Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony w każdy inny sposób.

Cintaf Polska Sp. z o.o. będzie, w miarę możliwości, aktualizować informacje, podawane na niniejszej stronie internetowej, nie udziela jednak gwarancji, że wszystkie materiały są dokładne, aktualne i wyczerpujące w zakresie podawanych informacji.

Cintaf Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Cintaf Polska Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na całym świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Cintaf Polska Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Cintaf Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości tej strony w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia.