Realizacja usług przez Cintaf Polska Sp. z o.o. nie wpłynie negatywnie na możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie odnoszące się do problematyki zasiłku pogrzebowego.

 

Podstawa prawna
Zagadnienie zasiłku pogrzebowego zostało uregulowane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ustawa EiR”).

Podmioty uprawnione do otrzymania zasiłku pogrzebowego
Zgodnie z ustawą EiR, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie (osoba fizyczna), która pokryła koszty pogrzebu. Dodatkowo, zasiłek pogrzebowy może przysługiwać również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez małżonka, rodziców, ojczyma, macochę oraz rodziców adopcyjnych, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci adoptowane i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione powyżej, rodzeństwo, dziadków, wnuki bądź osoby, nad którymi sąd ustanowił opiekę prawną, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł, bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu.

Z kolei w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż wymieniona powyżej bądź przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

Definicja „kosztów pogrzebu”
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów powszechnych, poprzez pojęcie „koszty pogrzebu” należy rozumieć wydatki związane z aktem złożenia ciała albo szczątków do grobu, jak również wydatki odnoszące się do przeprowadzenia zwyczajowo przyjętych, w danej kulturze obrzędów związanych ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej. Zgodnie z tą definicją, za przykładowe koszty pogrzebu uznać można m. in.: zakup trumny, opłacenie miejsca na cmentarzu, zorganizowanie poczęstunku dla uczestników pogrzebu, koszt nagrobka.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?
W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego należy złożyć wniosek na formularzu ZUS Z-12. Wniosek może być złożony w dowolnej placówce ZUS osobiście, przez upoważnioną osobę bądź pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy rekomendujemy dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
  • zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
  • oświadczenie otrzymane od Cintaf Polska Sp. z o.o., potwierdzające poniesienie przez nią kosztów pogrzebu ze szczegółowym wyodrębnieniem poniesionych wydatków i kwot,
  • oświadczenia od członków najbliższej rodziny, że nie pokryły one kosztów pogrzebu.

 

 

Materiał przygotowany przez zespół KPMG

 

Kontakt

Cintaf Polska Sp. z o.o.
ul. Wspólna 35/16
00-519 Warszawa
Pedro Danés
President of the Management Board
T: +48 (22) 212 94 62
E: info@cintaf.pl
KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
Marta Jabłońska
Manager w dziale doradztwa podatkowego
T: +48 (22) 528 17 91
M: +48 728 831 226
E: mjablonska@kpmg.pl
Pedro Lopez